Privacy-verklaring Protestantse Gemeente Rozendaal (PGR)

De PGR acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Dat betekent onder andere dat wij:
- duidelijk vermelden met welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken.

Dat doen wij via deze privacy-verklaring;
- onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doelen;
- eerst vragen om uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarvoor toestemming is vereist;
- passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook vragen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
- uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op verzoek aan u ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

De PGR is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacy-verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven en/of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy-verklaring genoemde doelen:
- NAW- gegevens voor het voeren van correspondentie ( brieven/kaarten, Nieuwsbrief etc.)
- e- mailadressen voor het voeren van correspondentie (Nieuwsbrief, aankondiging bijeenkomsten, verspreiding vergaderstukken aan deelnemers van een vergadering, etc.)
- ledenregistratie in het landelijke LPR-systeem van de PKN
- financiële gegevens van inzamelingsacties (bijv. Kerkbalans) voor de verwerking in onze financiële administratie.

Publicatie
Wij publiceren uw persoonsgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Beveiliging
De PGR heeft maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers van de PGR die, vanuit hun functie, daartoe bevoegd zijn en dat persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doelen.

Websites van derden
Deze privacy-verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.

Wijzigingen privacy-verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy-verklaring.

Inzage in en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over deze privacy-verklaring of over inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de scriba van de Protestantse Gemeente Rozendaal.