Ambtsdragers

In de Protestantse Gemeente Rozendaal bestaan er drie ambten:
- predikant
- ouderling
- diaken

Predikant
Een predikant is iemand die voorgaat bij een godsdienstoefening van protestantse gezindte. Zie het afzonderlijke artikel over de predikant in Rozendaal, ds. F.Z. (Frans) Ort.

Ouderling
Het ambt van ouderling wordt beschouwd als voortzetting van het ambt van oudste dat in het Nieuwe Testament genoemd wordt. De ouderlingen hebben het pastoraal opzicht over de gemeente. De bestuurlijke taak berust bij de kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers d.w.z. mensen die de bovengenoemde ambten uitoefenen. Ouderlingen en diakenen moeten volgens de kerkorde periodiek worden gekozen.

Diaken
(diaconie)
De diakenen (uit het Grieks: dienaren) zijn de oren, ogen en handen van de kerkelijke gemeente. Zij zijn betrokken bij de (materiële) zorgen van mensen en vragen aandacht voor situaties van onrecht en nood dichtbij en verder weg.
Dat komt tot uitdrukking in schrijfacties voor gevangenen via Amnesty International, het koken voor dak- en thuislozen in Arnhem, het verstrekken van individuele geldelijke steun in noodsituaties, en het financieel ondersteunen van regionale en internationale hulpprojecten en ontwikkelingssamenwerking (Kerkinactie).

In de eigen gemeente geven diakenen informatie over de collectes in de dienst, en bij diensten van Schrift en Tafel doen zij voorbeden en verzorgen brood en wijn. Mensen die moeilijk ter been zijn en geen eigen vervoer hebben worden desgewenst naar doordeweekse activiteiten en naar de zondagse dienst gehaald en gebracht (autodienst). Verder zorgen de diakenen ervoor dat de bloemen uit de kerk iedere zondag als teken van meeleven bij verdrietige of vrolijke gebeurtenissen naar mensen uit de gemeente worden gebracht.

Wilt u een beroep doen op de diakenen voor u zelf of voor iemand anders?
Neemt u dan contact op met de diakenen.