ANBI

Algemene gegevensANBI logo
Naam ANBI: Protestantse Gemeente Rozendaal
RSIN Kerkvoogdij: 821791084
KvKnr: 09214172
Bankrekening Kerkvoogdij NL81 RABO 0168 708 175 t.n.v. Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Rozendaal
RSIN Diaconie: 824103270
KvK: niet ingeschreven
Website adres: www.dekerkvanrozendaal.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Kerklaan 15
Postcode: 6891 CM
Plaats: Rozendaal

De Protestantse gemeente Rozendaal is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
De Protestantse Gemeente Rozendaal ziet zichzelf als een open kerkgemeenschap waar ruimte is voor ieder die zich in meerdere of mindere mate aangesproken weet door de boodschap van de Bijbel en de christelijke traditie. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Rozendaal vindt u via de link:
Beleidsplan Protestantse Gemeente Rozendaal 2022-2026.

Een samenvatting met de belangrijkste punten wordt hieronder weergegeven:
De Protestantse Gemeente Rozendaal (verder: PGR) ziet zichzelf als een open kerkgemeenschap waar ruimte is voor ieder die zich in meerdere of mindere mate aangesproken weet door de boodschap van de Bijbel en de christelijke traditie. Zij is zich ervan bewust dat deze traditie voor een belangrijk deel joodse wortels heeft, wat van betekenis is voor haar roeping (vieren en leren). Zij wil een plek zijn waar mensen elkaar ontmoeten en inspiratie en troost vinden voor hun eigen levensweg (pastoraat en ontmoeting). Zij wil met open ogen en open handen in de maatschappij staan en zich inzetten voor gerechtigheid (diaconaat).
De PGR is een actieve gemeente met ruim 200 leden. Zij beschikt over een kerkgebouw met een kerkzaal voor 160 mensen, diverse nevenruimten, een woongedeelte (verhuurd) en een pastorietuin. De kerk dateert uit 1758, gesticht door de baron van Rozendaal. De nevenruimten en de woningen zijn in 2015 ingrijpend gerenoveerd. De kerk is gelegen aan de Kerklaan 15, recht tegenover de tuin van het kasteel met de ‘bedriegertjes’. In de kerk is in 1905 een wandschildering aangebracht in Jugendstil stijl.

De hoofddoelstellingen zoals die in het beleidsplan zijn opgenomen:

1. Rozendaal is (en wil zijn) een vierende gemeente; dat betekent dat er veel aandacht is voor de zondagse eredienst, waar de cantorij (in de vakantieperiode in de vorm van een zomercantorij) iedere zondag een belangrijk aandeel in heeft en de kerkmuziek een grote rol speelt. Ook vernieuwend bezig zijn hoort daarbij. Cantores, organisten en andere musici zijn niet weg te denken. Het leesrooster van ‘De eerste dag’ wordt gevolgd, ook door de gastpredikanten. Eens in de maand wordt het Avondmaal gevierd. Omdat Rozendaal een parttime predikantsplaats heeft zijn er relatief veel min of meer ‘vaste’ gastpredikanten.

2. Aan het aspect van het leren wordt vormgegeven in een zomer- en een winterleerhuis, gesprekskringen (zoals de Nicodemuskring) rond actuele thema’s, filmavonden en gemeenteavonden. De filosofische kring is hiervoor reeds genoemd. Om de betrokkenheid van de gemeenteleden bij het beleid te stimuleren worden incidenteel gesprekken rond de tafel georganiseerd.

3. Een gemeente waar gastvrijheid en ontmoeting belangrijk worden gevonden. Naast aandacht voor het pastoraat (met een bezoekersgroep) is er een actieve kern die zich inzet voor zowel meer ‘binnen’ als ‘buiten’ kerkelijke activiteiten. Er is een sfeer van openheid waarin mensen met elkaar omgaan. Koffie na de kerkdienst, twee maal per jaar een gemeentemaaltijd, een zomerfair (met nadruk op kunst), tentoonstellingen en open podia waarop (amateur)musici hun kunnen presenteren. Met hospice ‘Rozenheuvel’ (Leger des Heils) bestaan goede contacten, waarbij kerkleden soms de weekopening verzorgen en de kerk beschikbaar is voor de herdenking van de gestorvenen. Op zaterdagmiddag is de kerk anderhalf uur open voor een moment van rust en inspiratie. De roeping van de gemeente bestaat uit: werk aan de wereld en zorg voor elkaar. De manier waarop we aan deze roeping gestalte willen geven, vatten we samen met het werkwoord verbinden.

4. De diaconale roeping van de gemeente krijgt gestalte in projecten veraf (werelddiaconaat) en dichtbij (bijvoorbeeld deelname aan een kookproject voor daklozen in Arnhem); in de participatie in Diana, een regionaal platform voor armoedebestrijding. Waar nodig persoonlijke financiële ondersteuning, maar ook de bloemendienst en de autodienst. In de kerkdienst wordt altijd aandacht gevraagd voor collectebestemmingen en voor de maandelijkse schrijfactie van Amnesty International. Twee maal per jaar wordt er een avond georganiseerd met een diaconaal thema.
De moderne opvatting van ‘kerk’ is veel dynamischer en minder vastomlijnd dan 50 jaar geleden. Dit biedt enerzijds mogelijkheden om mensen op een nieuwe manier aan de gemeente te binden, maar vraagt anderzijds ook om nieuwe werkvormen.

De Protestantse gemeente Rozendaal maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Het beleidplan van de PKN kunt u vinden via de link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De organisten en de cantor ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Voor het tuinonderhoud ontvangt een vrijwilliger een vergoeding. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste activiteiten van de Protestantse Gemeente Rozendaal:
- wekelijkse erediensten en direct daaraan gelieerde kerkelijke activiteiten;
- Vorming en Toerusting (link)
- Kunst in de Kerk (KiK), diverse activiteiten zoals de Zomerfair, Open Podium, Open Monumentendag, Filmvoorstellingen (link)
- De Serre van Rozendaal, een wekelijkse inloopochtend op de woensdag voor iedereen (kerkelijk en niet-kerkelijk).

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant verricht zijn werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Begrotingen
Het Verkort Overzicht van de Begroting 2024 van het College van Kerkrentmeesters vindt u hier.
Het Verkort Overzicht van de Begroting 2024 van de Diaconie vindt u hier.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens soms voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.


Diaconie van de Protestantse Gemeente Rozendaal
Ook de diaconie is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), waardoor giften, onder zekere voorwaarden, aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Zie voor meer informatie bij de Diaconie.

Fris rapportage van de PKN

Zie hieronder gegevens zoals deze vermeld staan in Fris (Financieel Rapportage en Informatie Systeem) van de PKN.

 

Bankrekening Kerkvoogdij NL81 RABO 0168 708 175 t.n.v. Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Rozendaal

ANBI rapport